Reviderade kriterier

Nätverkets kriterier är grunden för hela processen. De pekar ut inriktning, prioriteringar och nivåer för vad vi menar utgör Barnanpassad Vård. De är framtagna med början 2017 och har därefter reviderats kontinuerligt i nära samarbete med verksamheterna. De blir mätbara verktyg för aktuell forskning, lagstiftning, NOBAB-kriterier, best practice och inte minst barnkonventionen.

Nu har tre kriterier ändrats.

Två tidigare kriterier om smärta – vid procedurer och den långvariga/kroniska har reviderats. Nya kriteriet om procedursmärta blir obligatoriskt kriterium 1a6. Nya kriteriet om långvarig smärta blir icke obligatoriskt 1b5. Härmed tas gamla kriteriet 3a6 bort.

Ett kriterium om barnskyddsarbete revideras och kvarstår som icke obligatoriskt 5b5.

Förteckningen över kriterier är uppdaterad. Läs den här.

Mallen för rapportering (självskattning och granskning) är uppdaterad. Läs den här.