Medlemsmöte!

Nätverket har nu haft ett första kort digitalt lunchmöte. De flesta av Nätverkets kliniker kunde delta! Så roligt.

Agendan var

 • Presentation av medlemmar och styrgrupp
 • Aktuella pågående medlemmar och processer
 • Funktioner och roller i Nätverket – hur vi kan hjälpas åt!
 • Värna godkännandet och Nätverket
 • Övrig information och diskussion

Kliniker som deltog: Jönköping, Växjö, Norrköping, Karlstad, Linköping, Kristianstad, Karlskrona, Västervik, SUS (Skåne) barnmedicin, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Falun.

Uppdaterad processrutin

Både kriterier och processen uppdateras löpande för att Nätverket och sjukvården för barn hela tiden utvecklas. Nu är vårt huvuddokument för processen uppdaterad, dock mest med detaljer. Ni hittar den som PDF på sidan ”granskning”. Uppdaterade punkter är:

 • medlemmar i styrgruppen
 • Bakgrund – att processen tar minst ett år
 • punkt 1.4 om kostnader för medlem i nätverket
 • punkt 3.1 om avstämningsmöten
 • punkt 5.4.1 att kontaktpersonen avgör om verksamhet är redo för prövning
 • punkt 5.4.2 om att reservationer kan vara högst 10 till antalet
 • punkt 5.7 om avgift för återgranskning

Vad hände 2023 – vad händer 2024?

Inledning

19 barnkliniker deltar i Nätverket, på olika sätt och i olika faser av vår process. Fler vill vara med, men vi har tillfälligt intagningsstopp tills vi byggt en hållbar organisation som kan stödja verksamheterna för likvärdig kvalitet. Under året har Styrgruppen arbetat hårt med att hitta långsiktiga former för finansiering och roller.

Ni som vill bidra till Nätverket får gärna höra av er. Vi har behov av olika roller med olika stort åtagande.

 • Granskare (ej att förväxla med den granskande klinikens roll). Personen bedömer, tillsammans med styrgruppens kontaktperson underlag från självskattning och granskning i specifik process. Tex inför beslut om klinik är redo för att prövas för godkännande.
 • Kontaktperson i processer. Är styrgruppens kontakt och klinikernas rådgivare. Kan vara två personer. Bör vara samma person hela vägen, ett åtagande på minst ett år.
 • Styrgruppsmedlem. Motsvarande ett styrelseuppdrag med fokus förvaltning av nätverket, tex ekonomi, revidering av kriterier och ev beslut om godkännanden.
 • Andra samordnande uppgifter. Styrgruppens samordnare Martin Price gör uppgifterna inom ordinarie tjänst och avlastning behövs.

Viktiga händelser 2023

 • Godkända kliniker: Västerås, Kristianstad, Karlstad, Linköping och Visby 
 • Senast reviderade kriterier, mars 2023
 • Nya medlemmar i process: Helsingborg & Halmstad
 • Styrgruppen gick under hösten ut till deltagande kliniker med önskemål att bida med självfinansiering av Nätverket. Många svar har inkommit.
 • Styrgruppen har haft 8 ordinarie möten och massor med kontakter med verksamheter och intresserade myndigheter med mera.

Viktiga planerade händelser 2024

 • Flera kliniker närmar sig en prövning för godkännande.
 • Flera kliniker behöver bedömas i hur det går med deras reservationer.
 • Vi behöver hitta former så att alla barnkliniker som vill kan delta.
 • Fortsatta möten med myndigheter och andra tänkbara partners och finansiärer. Närmast ett möte med Socialstyrelsen om samarbete kring heldygnsvården i BUP.

Västerås – ny godkänd barnklinik

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken i Västerås

Styrgruppen för nätverket har 6 december 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

Västerås har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Ny godkänd – Kristianstad

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken
Kristianstad 

Styrgruppen för nätverket har 8 september 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Nya godkända – Karlstad, Linköping och Visby

Varma gratulationer till barn- och ungdomsklinikerna
KarlstadLinköpingVisby

Styrgruppen för nätverket har 22 juni 2023 enhälligt beslutat om att godkänna klinikerna.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta respektive klinik eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Reviderade kriterier

Nätverkets kriterier är grunden för hela processen. De pekar ut inriktning, prioriteringar och nivåer för vad vi menar utgör Barnanpassad Vård. De är framtagna med början 2017 och har därefter reviderats kontinuerligt i nära samarbete med verksamheterna. De blir mätbara verktyg för aktuell forskning, lagstiftning, NOBAB-kriterier, best practice och inte minst barnkonventionen.

Nu har tre kriterier ändrats.

Två tidigare kriterier om smärta – vid procedurer och den långvariga/kroniska har reviderats. Nya kriteriet om procedursmärta blir obligatoriskt kriterium 1a6. Nya kriteriet om långvarig smärta blir icke obligatoriskt 1b5. Härmed tas gamla kriteriet 3a6 bort.

Ett kriterium om barnskyddsarbete revideras och kvarstår som icke obligatoriskt 5b5.

Förteckningen över kriterier är uppdaterad. Läs den här.

Mallen för rapportering (självskattning och granskning) är uppdaterad. Läs den här.

Hur är det att vara med i nätverket?

Den verksamhet inom vården där barn är patient kan förbättra sitt arbete genom att delta i vårt arbete!

Hur processen ser ut beskrivs i vår rutin.

 

Stegen som beskrivs i detalj är dessa:

Fas 1 – beslut om deltagande och ansvariga
Fas 2 – självskattningen
Fas 3 – förberedelser inför granskningsbesöken
Fas 4 – granskningsbesök i den kollegiala verksamheten
Fas 5 – efter granskningarna

Välkomna Helsingborg & Halmstad

Nätverket växer. I januari har vi uppstartsmöte med de senaste barnklinikerna i Nätverket.
Helsingborg och Halmstad.

Varmt välkomna!

Nätverket fortsätter leta form för att säkra kvalitet i stödet till verksamheter som deltar i nätverket, och bedömningarna av godkännandet. Till detta behövs externa medel och / eller bidrag från anslutna verksamheter.

Tills vidare har vi nu därför ett stopp på att ansluta fler verksamheter. Alla som vill får själva använda sig av våra kriterier, men vi kan inte ge fler det stöd som behövs för en fullvärdig process. Målet är att vi tillsammans under 2023 hittar och kommer överens om en form för finansiering och organisation för nätverket.

Välkomna med förslag!

Trygghetsvandring & Barnrond – Barnbokslut & Barnrättsrond

Bra och konkret arbete för barnets rätt har många namn. Här kommer några begrepp som används – och ibland på olika sätt.

Låta barn och unga vara med och undersöka miljön där de vårdas

Av nätverkets 67 kriterier handlar minst 13 om ”miljön” alltså där barn vårdas och medarbetare arbetar. Medarbetare och föräldrar vet mycket om hur lokalerna fungerar – för dem. Men missar vi barns och ungas åsikter om miljön och lokalerna? Då får vi otryggare patienter som inte vill delta i vården lika bra som de kunde. Entré, väntrum och rum för undersökning och behandling kan alla vara bra eller dåliga. Vi behöver också kolla hur miljön är på andra ställen på sjukhuset där barn vårdas eller undersöks.

 • TrygghetsvandringBarnrond – Gåtur
  är metoder där barn, unga går med vuxna  ansvariga i en viss miljö för att se den ur deras perspektiv. Kamera, ritblock, post-it-lappar med mera är bra hjälpmedel.
  – Läs ett upplägg här.
  – Läs artikel om hur de gjorde i Jönköping (sid 32-33).
  – Läs Boverkets allmänna råd om metoden.
  Checklistor för olika lokaler där barn vårdas.

 

Vuxna undersöker hur de efterlever barnets rätt i verksamheter

Barnanpassad vård är en av många metoder att ta reda på hur en verksamhet efterlever barnets rätt. Som del i arbetet eller som fristående aktiviteter finns exempelvis

 • Barnrättsrond där de olika lokala ledningarna inom barnsjukvården på SUS (Skånes Universitetssjukhus) årligen gör interna barnrättsronder. Det görs med medarbetare och medlemmar ur sjukhusets styrgrupp för barnrätt. Vad går bra och mindre bra. Behövs samverkan? Vill du veta mer kan du kontakta verksamhetsutvecklaren för barnsjukvården på SUS.
 • Barnbokslut är en särskild utvärdering av vad som görs (och inte) för barnets rätt inom en förvaltning eller en region/kommun. Barnbokslutet kan innehålla indikatorer som ska mätas för att se resultat av olika insatser.
  – Läs myndigheten BO’s sida om barnbokslut.
  – Läs Region Östergötlands barnbokslut för 2021 (googla för andra bokslut)