Sommarnyheter

8 juli gick nyhetsbrev ut till nätverkets medlemma, partners och verksamheter som arbetar inom nätverket. Här är en kortare version av brevet. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill veta mer.

1. Vilka är med?
2. Ny tydligare rutin på gång
3. Finansiering av samordning av nätverket
4. Teknisk plattform i höst för verksamheter
5. Presentation för för NPO Barn
6. Film från barnrättsdagarna 2020
===================================

1) Nätverket fortsätter växa och hela 19 barnkliniker arbetar nu med vår process, i någon fas. Läs mer här.

2) Rutinen beskriver nätverkets process för självskattning och kollegial granskning utifrån kriterierna. Nu görs den mer lättläst och tydligare. Klar till hösten. Aktuell rutin hittar du här.

3) Nätverket samordnas av en ideell styrgrupp (se länk). Den förvaltar och uppdaterar kriterierna, stöttar verksamheterna i kollegiala samarbetet, tar ställning till godkännande av genomförda processer med mera. Vi bedömer att vi har svårt att hinna, och kommer få än svårare när nätverket växer. Vi kommer att söka extern finansiering, för samordnarfunktion. I första hand från stiftelse / fond. Bidra gärna med tankar och tips!

4) När verksamheter samarbetar i en process mejlas idag dokument mellan dem. Det är opraktiskt och tidsödande. Vi söker en enkel modell där verksamheterna kan ha tilldelade digitala rum.

5) “NPO barn och ungdomars hälsa” är nationella kunskapsstyrningens grupp för barn och unga. Nätverket hade en introduktion för gruppen i maj. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill ha presentationen.

6) Nätverket deltog med en digital föreläsning hösten 2020 på de nationella barnrättsdagarna. Den är en knapp timme, varav hälften handlar om vad nätverket är och hälften är processledaren från Sörmlands barnsjukvård som berättar om hur det är att genomföra processen. Filmen finns på youtube.

Växjö / Kronoberg godkänd

Barn- och ungdomskliniken i Växjö (Region Kronoberg) har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp. Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Kalmar.

Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Växjö gjort och beslutat om godkännande.

“Arbetsgruppen bedömer att barnsjukvården i Kronoberg är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Kronoberg och Kalmar genomförts.”

Film om Barnanpassad

Nästan en timme film om vad barnanpassad vård är och hur det fungerar att vara med. De nationella Barnrättsdagarna spelade 2020 in Sörmlands processledare Katarina Adolfsson och nätverkets Martin Price. Klicka på bilden nedan eller på denna länk.

Vi välkomnar Västerås – Karlstad – Falun

Barnsjukvården i Västmanland, Värmland och Dalarna har nu bestämt sig för att jobba inom nätverket. Vi är så glada att de är med. De kommer att arbeta i en trio och vi kommer att kalla det för triangel-revision.

Vi hade idag stort uppstartsmöte med verksamhetschefer, kvalitetsansvariga, processledare och några av oss från nätverkets styrgrupp. Anna Styf som var processledare i Gävleborg kunde också vara med en stund och berättade hur det var för dem 2019-2020.

Vi diskuterade vilken tid om behöver sättas av, hur en barnklinik ska bedöma barnanpassningen i vården som de inte bestämmer över (tex röntgen, öron-näsa-hals) och annat som är lärdomar från tidigare processer.

Vi har nu tillsammans skapat en Teams-grupp för kommunikation och dokument.

Välkomna!

Jönköping – Norrköping gör digital avstämning

Jönköpings och Norrköpings arbetsgrupper för Barnanpassad vård vill mötas för att stämma av hur det går. De har gjort en preliminär självskattning och diskuterar med varandra vad de sett i sina barnkliniker. Det blir som en första granskning, fast digital. En representant från Nätverket deltar.

Första mötet är 23 mars och andra den 22 april. De hoppas kunna besöka varandra och göra granskningar på plats i september 2021.

 

Läkartidningen skriver om barnanpassad

Nätverket är glada för uppmärksamhet i media om arbetet med barnanpassning. Här framhålls det kollegiala arbetssättet som ju är en av grundbultarna i modellen. Klicka på länkarna nedan för de tre inslagen i Läkartidningen (nr 49-50/2020)

Sofia Arwehed och Anna Flybring från barnsjukvården i Gävleborg. Foto: Stefan Estassy

===

Läs fler inslag i media här.

 

Granskning i digital form

Barnsjukvården i Kalmar och Växjö vill inte hindras av pandemin. Vi anpassar arbetet med granskning så att energin kan hållas hög i arbetet. Självskattningen som Kalmar gjort granskades av Växjö i ett digitalt heldagsmöte. Nästa vecka är det Kalmars tur att granska Växjö.

Programmet i korthet:

 • Samtal med verksamhetschef och processledare. Utifrån kriterierna och självskattningen.
 • Djupdykning i olika verksamheter/ processer utifrån kriterierna
 • Samtal med barnrättsombud eller motsvarande.
 • Samtal med lekterapi och skola.
 • Samtal med medarbetare i grupp. Tvärprofessionell och bred sammansättning. Hur ser de på egna verksamhetens styrkor, svagheter och möjligheter.
 • Sammanfattning med verksamhetschef och processledare.

Styrkor – Svagheter – Rekommendationer

Vad tyckte barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland om varandra?

Gävleborg och Sörmland har gjort fullständiga granskningar under 2019/2020. Deras barnsjukvård bedömdes slutligt i juni som godkända utifrån nätverkets kriterier.

Deras sammanfattande omdömen om varandra kan ni läsa här. De organiserade sina samlade omdömen utifrån kriteriernas teman. De har godkänt att detta delas med alla er, men det framgår inte vem som sagt vad.

Styrkor

 • Välorganiserad vård utifrån resurser, inkl digitalt
 • Gediget program för lustgas
 • Strategiskt samarbete med regionens barnrättsrådgivare
 • Smart rotation av personal mellan Neo och barn-avd
 • Lekterapin förbereder barnet inför förhör i Barnahus
 • Kuratorer ger stöd även i samhällskontakter
 • Stark mobil vård inkl palliativ.
 • Introduktionsprogram inkluderar förberedelse av barn
 • Barn delaktiga i förbättringsarbete, inkl tjänstedesign
 • Samarbete med vuxenvård när barn vårdas där
 • Struktur för kommunikations-stöd, hela vårdtiden
 • Bildstöd inarbetat i mycket material
 • Hantering av patienters synpunkter och klagomål
 • Tydligt arbetssätt vid orosanmälningar

Svagheter

 • Öppenvården inte synliggjord i självskattningen
 • Oklar hemsjukvård. Snarare hjälp till egenvård
 • Skyltning otydlig och inte barnanpassad
 • Vårdplan och journalutlämning beskrivs inte i riktlinje
 • Övergripande plan för barnets rätt saknas
 • Barnpsykolog saknas
 • Kurator har snävt uppdrag
 • Brister i dokumentation om arbetssätt, tex enskilda samtal, narkos-förberedelse, tolk, patientönskemål
 • Saknas struktur för bedömning av barnets bästa.

Rekommendationer

 • Vuxenvård där barn vårdas bjuds in till lekterapin
 • Förberedelsematerial digitalt tillgänglig, tex 1177
 • Beslut om lokala ombud för barnrätt, tex piloter
 • Inventera barnanpassningen i vänt- och behandlingsrum
 • Samordna rutiner för sexualbrott och journalåtkomst
 • Bjuda in barn / anhöriga i fler beslutsprocesser
 • Bättre struktur för patient-involvering
 • Tydlighet kring tolkar
 • Rollen oklar för barnrättspiloterna i barnanpassningen
 • ”Barnets bästa” är mer än ”barnets åsikt”
 • Hänsyn till äldre barns behov i sjukhusets miljöer.
 • Tydligare rutin för sjukhusundervisningen vid dagvård