Norrköping har röjt sina reservationer

På styrgruppsmötet igår bedömdes nu Norrköping klara med alla sina reservationer. De är den andra kliniken i Nätverket som nått dit. De godkändes ursprungligen 10 juni 2022.

Varmt grattis!

Enligt Nätverkets processrutin som ni hittar här  punkt 5.7 kan de nu påbörja förnyande av godkännande.

 1. Ett godkännande från nätverket behöver förnyas inom tre, och som mest fem år. Alla reservationer ska vara åtgärdade. Styrgruppen kontaktas och avgift för återgranskning betalas till Nätverket.
 2. Verksamheten reviderar sin självskattning utifrån förnyad patient- och medarbetarundersökning samt aktuella rutiner. Självskattningen görs för alla kriterier men med fokus på svagare kriterier i förra processen.
 3. En kollegial verksamhet (gärna samma som senast) granskar reviderade självskattningen och lämnar förslag på omdömen. Kompletteringar.
 4. Styrgruppen tar ställning till nya underlagen och ett nytt godkännande.

Europarådet framhåller Nätverket

Socialstyrelsen bestämde sig 2023 för att vårt Nätverk ska representera Sverige i Europarådets guidelines för barns delaktighet i vården. Nu är det publicerat.

Rapporten / handboken framhåller särskilt att:

 • vi systematiskt arbetar med patientenkäter (Prem) och ungdomsråd i vården
 • vi inkluderar barns röster i verksamheternas självskattningar
 • vi erbjuder underlag för frågor till barn och stöd i hur dialoger genomförs
 • kliniker som deltar behöver visa hur de har kunskaper om att inhämta barns åsikter om åtgärder och vården i allmänhet

Europarådet pekar ut vårt arbete som bra för att inkluderar barn och unga i ordinarie kvalitetsarbete i vården. Väldig roligt och förpliktigande.

Länk till nyheten på rådets hemsida och till rapporten som PDF.

Medlemsmöte!

Nätverket har nu haft ett första kort digitalt lunchmöte. De flesta av Nätverkets kliniker kunde delta! Så roligt.

Agendan var

 • Presentation av medlemmar och styrgrupp
 • Aktuella pågående medlemmar och processer
 • Funktioner och roller i Nätverket – hur vi kan hjälpas åt!
 • Värna godkännandet och Nätverket
 • Övrig information och diskussion

Kliniker som deltog: Jönköping, Växjö, Norrköping, Karlstad, Linköping, Kristianstad, Karlskrona, Västervik, SUS (Skåne) barnmedicin, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Falun.

Uppdaterad processrutin

Både kriterier och processen uppdateras löpande för att Nätverket och sjukvården för barn hela tiden utvecklas. Nu är vårt huvuddokument för processen uppdaterad, dock mest med detaljer. Ni hittar den som PDF på sidan ”granskning”. Uppdaterade punkter är:

 • medlemmar i styrgruppen
 • Bakgrund – att processen tar minst ett år
 • punkt 1.4 om kostnader för medlem i nätverket
 • punkt 3.1 om avstämningsmöten
 • punkt 5.4.1 att kontaktpersonen avgör om verksamhet är redo för prövning
 • punkt 5.4.2 om att reservationer kan vara högst 10 till antalet
 • punkt 5.7 om avgift för återgranskning

Vad hände 2023 – vad händer 2024?

Inledning

19 barnkliniker deltar i Nätverket, på olika sätt och i olika faser av vår process. Fler vill vara med, men vi har tillfälligt intagningsstopp tills vi byggt en hållbar organisation som kan stödja verksamheterna för likvärdig kvalitet. Under året har Styrgruppen arbetat hårt med att hitta långsiktiga former för finansiering och roller.

Ni som vill bidra till Nätverket får gärna höra av er. Vi har behov av olika roller med olika stort åtagande.

 • Granskare (ej att förväxla med den granskande klinikens roll). Personen bedömer, tillsammans med styrgruppens kontaktperson underlag från självskattning och granskning i specifik process. Tex inför beslut om klinik är redo för att prövas för godkännande.
 • Kontaktperson i processer. Är styrgruppens kontakt och klinikernas rådgivare. Kan vara två personer. Bör vara samma person hela vägen, ett åtagande på minst ett år.
 • Styrgruppsmedlem. Motsvarande ett styrelseuppdrag med fokus förvaltning av nätverket, tex ekonomi, revidering av kriterier och ev beslut om godkännanden.
 • Andra samordnande uppgifter. Styrgruppens samordnare Martin Price gör uppgifterna inom ordinarie tjänst och avlastning behövs.

Viktiga händelser 2023

 • Godkända kliniker: Västerås, Kristianstad, Karlstad, Linköping och Visby 
 • Senast reviderade kriterier, mars 2023
 • Nya medlemmar i process: Helsingborg & Halmstad
 • Styrgruppen gick under hösten ut till deltagande kliniker med önskemål att bida med självfinansiering av Nätverket. Många svar har inkommit.
 • Styrgruppen har haft 8 ordinarie möten och massor med kontakter med verksamheter och intresserade myndigheter med mera.

Viktiga planerade händelser 2024

 • Flera kliniker närmar sig en prövning för godkännande.
 • Flera kliniker behöver bedömas i hur det går med deras reservationer.
 • Vi behöver hitta former så att alla barnkliniker som vill kan delta.
 • Fortsatta möten med myndigheter och andra tänkbara partners och finansiärer. Närmast ett möte med Socialstyrelsen om samarbete kring heldygnsvården i BUP.

Västerås – ny godkänd barnklinik

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken i Västerås

Styrgruppen för nätverket har 6 december 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

Västerås har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Ny godkänd – Kristianstad

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken
Kristianstad 

Styrgruppen för nätverket har 8 september 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Nya godkända – Karlstad, Linköping och Visby

Varma gratulationer till barn- och ungdomsklinikerna
KarlstadLinköpingVisby

Styrgruppen för nätverket har 22 juni 2023 enhälligt beslutat om att godkänna klinikerna.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta respektive klinik eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Reviderade kriterier

Nätverkets kriterier är grunden för hela processen. De pekar ut inriktning, prioriteringar och nivåer för vad vi menar utgör Barnanpassad Vård. De är framtagna med början 2017 och har därefter reviderats kontinuerligt i nära samarbete med verksamheterna. De blir mätbara verktyg för aktuell forskning, lagstiftning, NOBAB-kriterier, best practice och inte minst barnkonventionen.

Nu har tre kriterier ändrats.

Två tidigare kriterier om smärta – vid procedurer och den långvariga/kroniska har reviderats. Nya kriteriet om procedursmärta blir obligatoriskt kriterium 1a6. Nya kriteriet om långvarig smärta blir icke obligatoriskt 1b5. Härmed tas gamla kriteriet 3a6 bort.

Ett kriterium om barnskyddsarbete revideras och kvarstår som icke obligatoriskt 5b5.

Förteckningen över kriterier är uppdaterad. Läs den här.

Mallen för rapportering (självskattning och granskning) är uppdaterad. Läs den här.

Hur är det att vara med i nätverket?

Den verksamhet inom vården där barn är patient kan förbättra sitt arbete genom att delta i vårt arbete!

Hur processen ser ut beskrivs i vår rutin.

 

Stegen som beskrivs i detalj är dessa:

Fas 1 – beslut om deltagande och ansvariga
Fas 2 – självskattningen
Fas 3 – förberedelser inför granskningsbesöken
Fas 4 – granskningsbesök i den kollegiala verksamheten
Fas 5 – efter granskningarna