Styrkor – Svagheter – Rekommendationer

Vad tyckte barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland om varandra?

Gävleborg och Sörmland har gjort fullständiga granskningar under 2019/2020. Deras barnsjukvård bedömdes slutligt i juni som godkända utifrån nätverkets kriterier.

Deras sammanfattande omdömen om varandra kan ni läsa här. De organiserade sina samlade omdömen utifrån kriteriernas teman. De har godkänt att detta delas med alla er, men det framgår inte vem som sagt vad.

Styrkor

 • Välorganiserad vård utifrån resurser, inkl digitalt
 • Gediget program för lustgas
 • Strategiskt samarbete med regionens barnrättsrådgivare
 • Smart rotation av personal mellan Neo och barn-avd
 • Lekterapin förbereder barnet inför förhör i Barnahus
 • Kuratorer ger stöd även i samhällskontakter
 • Stark mobil vård inkl palliativ.
 • Introduktionsprogram inkluderar förberedelse av barn
 • Barn delaktiga i förbättringsarbete, inkl tjänstedesign
 • Samarbete med vuxenvård när barn vårdas där
 • Struktur för kommunikations-stöd, hela vårdtiden
 • Bildstöd inarbetat i mycket material
 • Hantering av patienters synpunkter och klagomål
 • Tydligt arbetssätt vid orosanmälningar

Svagheter

 • Öppenvården inte synliggjord i självskattningen
 • Oklar hemsjukvård. Snarare hjälp till egenvård
 • Skyltning otydlig och inte barnanpassad
 • Vårdplan och journalutlämning beskrivs inte i riktlinje
 • Övergripande plan för barnets rätt saknas
 • Barnpsykolog saknas
 • Kurator har snävt uppdrag
 • Brister i dokumentation om arbetssätt, tex enskilda samtal, narkos-förberedelse, tolk, patientönskemål
 • Saknas struktur för bedömning av barnets bästa.

Rekommendationer

 • Vuxenvård där barn vårdas bjuds in till lekterapin
 • Förberedelsematerial digitalt tillgänglig, tex 1177
 • Beslut om lokala ombud för barnrätt, tex piloter
 • Inventera barnanpassningen i vänt- och behandlingsrum
 • Samordna rutiner för sexualbrott och journalåtkomst
 • Bjuda in barn / anhöriga i fler beslutsprocesser
 • Bättre struktur för patient-involvering
 • Tydlighet kring tolkar
 • Rollen oklar för barnrättspiloterna i barnanpassningen
 • ”Barnets bästa” är mer än ”barnets åsikt”
 • Hänsyn till äldre barns behov i sjukhusets miljöer.
 • Tydligare rutin för sjukhusundervisningen vid dagvård