Godkända verksamheter !

Nätverket har nu sina två första godkända verksamheter.

Gävleborgs samt Sörmlands barn- och ungdomssjukvård

Stora varma gratulationer. De har under ett år arbetat med förbättringsarbete genom självskattning av sin egen verksamhet och granskning av varandras. Som grund har de använt nätverkets kriterier och modell.

Att bli godkänd i nätverket är hedersamt och gör dem till föregångare till de dussinet andra sjukvårdsverksamheter som idag arbetar med kriterierna för barnanpassning. I nätverkets modell är det verksamheterna själva som analyserar sin verksamhet där också patienter, föräldrar och medarbetare kommer till tals. Förbättringar genomförs och beskrivs och därefter granskar verksamheterna varandra kollegialt och skriver varsin slutrapport. Arbetsgruppen följer arbetet, deltar vid granskningarna samt fattar beslut om eventuellt godkännande. Allt arbete från arbetsgruppens sida är ideellt.

Gävleborg och Sörmland har båda uppmärksammat många styrkor hos varandra, men också flera områden som kräver förbättring. Några av förbättringarna är inte genomförda vid detta godkännande, men arbetsgruppen har ändå beslutat att godkänna dem i sin helhet, med några tidsatta reservationer.

 

 

 

Såväl slutrapporter som reservationer förblir internt material mellan verksamheterna och arbetsgruppen. Det är förtroliga och ambitiöst formulerade dokument som är en produkt av mycket dialog och arbete. För verksamheter som anmält sig till nätverket för att arbeta med kriterierna kan arbetsgruppen vid utbildningar berätta om enskilda goda exempel i hur Gävleborg och Sörmland uppfyller kriterierna samt i hur de genomfört skattning och granskning. Nätverket ska på hemsidan under hösten visa upp exempel på godkända rutiner, arbetssätt och annat inspirerande.

Corona pausar processerna inom Nätverket

Hej alla, vi har under våren haft kontakt med många som ingår i nätverket och arbetar med kriterier och modell för granskning. I arbetsgruppen har vi fortsatt kontakt och respekterar alla de som nu väljer att pausa sitt arbete med kriterier och granskning.

De flesta verksamheter planerar starta upp arbetet igen under hösten.

Barnanpassning behövs alltid och kanske i synnerhet nu under kris där många prioriteringar behövs. Ni som läser detta har höga ambitioner kring barnets rätt. Vi uppmanar er att bidra till att ni och era kollegor även under krisen ”särskilt beaktar barnets bästa” som sjukvårdens lagar och barnkonventionen kräver av oss.

Nya versioner publicerade!

Under hela hösten 2019 har arbetsgruppen uppdaterat nätverkets dokument. Nu är det mesta uppe!

 • KRITERIERNA är viktigaste dokumentet. 67 kriterier varav 42 är obligatoriska.
 • BEGREPP och definitioner. Arbetsgruppens ”ordlista”.
 • RUTIN beskriver hur granskningen går till och hur den förbereds.
 • SJÄLVSKATTNING är en mall ni fyller i för att se hur ni möter kriterierna.
 • RAPPORT är ett förkortat exempel på hur en granskningsrapport kan se ut.

Sedan tidigare finns dokument om

 • FRÅGOR BARN tips och exempel på hur ni kan inhämta åsikter om verksamheten från barn, unga och föräldrar. Uppdateras våren 2020.
 • FRÅGOR CHEFER är exempel på frågor som en granskare kan vilja ställa till chefer. Uppdateras våren 2020.
 • obs de exempel på frågor vi tidigare hade till medarbetare, har vi tagit bort.

Ni som redan börjat självskattning får gärna läsa kriterierna noga och se om ni behöver ändra på något. Läs särskilt de kriterierna som blivit obligatoriska. Er kontaktperson i arbetsgruppen kan ge råd om hur ni kan gå vidare med det ni påbörjat, eller behöver anpassa. Arbetsgruppen vill veta vilka som vill vara med, och hjälper till i att para ihop er med en kollegial verksamhet. Mejla oss kopia på beslut i er ledningsgrupp om deltagande.

Ni som vill vara med läser dokument RUTIN noga och tar sedan kontakt med arbetsgruppen info@barnanpassadvard.se

Arbetsgruppen vill tacka barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland för en fantastisk insats under hösten 2019. De har gjort en gedigen självskattning och kollegial granskning. De har löpande haft dialog med arbetsgruppen och vi har lärt av varandra. Deras rapporter om varandra kommer att delas senare, i lämpligt förkortat format. Såvitt arbetsgruppen kan se nu kommer båda att bli godkända vilket gör dem först i Sverige!

Vad är och ”barnanpassad vård” och vilka är med?

Syftet med processen är att utvärdera hur barnanpassad en sjukvårdsverksamhet är. Modellen innebär att deltagande verksamheter använder sig av självskattning, kollegial granskning och patientenkäter/intervjuer. Målet är ökad barnanpassning i sjukvården genom att deltagande verksamheter får kunskap, insikt och inspiration att genomföra förbättringar.

Arbetsgruppen publicerar snart reviderade kriterier och modell för självskattning och kollegial granskning. Vi berättar också snart mer om hur granskningarna gick i Gävleborg och Sörmland.

Verksamheter som är med och bestämt sig:

 • Sörmland – Gävleborg
 • Norrköping – Jönköping
 • Kalmar – Växjö
 • Västervik – Visby
 • Barnoperation/Barnintensiv Akademiska – antagligen motsvarande i Lund
 • Barnkliniken Akademiska Uppsala – Barnkliniken SUS Lund/Malmö

Övriga intresserade:

 • Västerås och Örebro barnkliniker
 • Plastik & Käkkirurgi Akademiska
 • samt barnklinikerna i Kristianstad, Helsingborg och Ystad

Vi ska ha workshop på Barnveckan

Barnveckan är den nationella årliga samlingen för läkare och sjuksköterskor inom barnsjukvård.

2018 lanserades nätverket på just barnveckan, och vi är så glada att få komma tillbaka och berätta om hur det gått!

Veckan arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. De är också två av nätverkets samarbetspartners.

Vår workshop blir torsdag 2 april kl 13.15 i Växjö.

Nya kriterier på gång!

Barnanpassad vård utvecklas hela tiden, både till innehåll och arbetssätt.

Grunden i nätverkets arbete är kriterierna. Vi i arbetsgruppen har under hösten reviderat dem. Mycket är kvar som tidigare, men somligt är flyttat och borttaget. Just nu låter vi processledarna från de aktuella granskningarna i Sörmland och Gävleborg tita på förslaget.

Vi tänker publicera nya kriterier, rapport-dokument och ny logga senast under januari.  (Loggan ni ser på bilden är bara ett utkast)

Gävleborg har granskats

Under två hela dag arbetade en stor delegation från barnsjukvården i Sörmland sina kollegor i Gävleborg.
Dessförinnan hade en delegation besökt Sörmland. Det är en kollegial granskning.

Från Nätverkets arbetsgrupp deltog vi båda dagar.

Nu ska processledarna diskutera sina slutrapporter och rekommendationer. De blir först ut att göra en riktig, skarp granskning. Stort varmt tack och grattis till dem!

”Barnrättsdagarna” har bjudit in vårt nätverk!

Vi har blivit erbjudna att hålla workshop på de nationella barnrättsdagarna i Örebro 21-22 april, 2020. Temat för dagarna är: ”Varje barns rätt till utveckling och barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?”

Vårt förslag till workshop formulerade vi såhär:

”All sjukvård där barn vårdas ska vara barnanpassad. Men vad betyder det? Kriterier togs fram 2017 som täcker barnkompetens, vårdmiljö, delaktighet, inflytande och skydd. Ett nätverk med bred förankring i sjukvården ansvarar för kriterierna och metoderna för godkännande genom kollegial granskning. Barn, ungdomar och föräldrar kommer till tals i granskningen.

Nästan häften av Sveriges barnsjukvård arbetar redan med kriterierna. Även vuxensjukvård där barn vårdas visar nu intresse.”

Sörmland – först ut

I mitten av november får barnkliniken i Sörmland besök av Gävleborgs barnklinik. Två hela dagar av lärande och granskning.

Ett imponerande program:

 • Presentation av verksamheterna och arbetssätt
 • Diskussion om Sörmlands självskattning  
 • Rundvandring
 • Lekterapin
 • Barnrättspiloternas arbete
 • Mobila team och hemsjukvård
 • Samtal med patientrepresentanter
 • Barn- och ungdomsmottagningen Nyköping
 • Verksamhetsutveckling
 • Diskussion med inbjudna ungdomar och medarbetare

Planerade granskningar hösten 2019

Våren 2018 gjorde barnsjukvården i Uppsala och Lund besök hos varandra för att hitta bästa sätten att kollegialt granska. Arbetet med förbättring av kriterier och former för granskning pågår hela tiden. Några av nätverkets nya medlemmar har nu beslutat om datum för kollegiala granskningar.

 • 8 och 11 nov granskar Norrköping och Jönköping varandra
 • 13 och 14 nov besöks Sörmlands barnsjukvård av Gävleborgs barnsjukvård
 • 26 nov besöks Gävles barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård
 • 27 nov besöks Hudiksvalls barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård