Granskning i digital form

Barnsjukvården i Kalmar och Växjö vill inte hindras av pandemin. Vi anpassar arbetet med granskning så att energin kan hållas hög i arbetet. Självskattningen som Kalmar gjort granskades av Växjö i ett digitalt heldagsmöte. Nästa vecka är det Kalmars tur att granska Växjö.

Programmet i korthet:

 • Samtal med verksamhetschef och processledare. Utifrån kriterierna och självskattningen.
 • Djupdykning i olika verksamheter/ processer utifrån kriterierna
 • Samtal med barnrättsombud eller motsvarande.
 • Samtal med lekterapi och skola.
 • Samtal med medarbetare i grupp. Tvärprofessionell och bred sammansättning. Hur ser de på egna verksamhetens styrkor, svagheter och möjligheter.
 • Sammanfattning med verksamhetschef och processledare.

Styrkor – Svagheter – Rekommendationer

Vad tyckte barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland om varandra?

Gävleborg och Sörmland har gjort fullständiga granskningar under 2019/2020. Deras barnsjukvård bedömdes slutligt i juni som godkända utifrån nätverkets kriterier.

Deras sammanfattande omdömen om varandra kan ni läsa här. De organiserade sina samlade omdömen utifrån kriteriernas teman. De har godkänt att detta delas med alla er, men det framgår inte vem som sagt vad.

Styrkor

 • Välorganiserad vård utifrån resurser, inkl digitalt
 • Gediget program för lustgas
 • Strategiskt samarbete med regionens barnrättsrådgivare
 • Smart rotation av personal mellan Neo och barn-avd
 • Lekterapin förbereder barnet inför förhör i Barnahus
 • Kuratorer ger stöd även i samhällskontakter
 • Stark mobil vård inkl palliativ.
 • Introduktionsprogram inkluderar förberedelse av barn
 • Barn delaktiga i förbättringsarbete, inkl tjänstedesign
 • Samarbete med vuxenvård när barn vårdas där
 • Struktur för kommunikations-stöd, hela vårdtiden
 • Bildstöd inarbetat i mycket material
 • Hantering av patienters synpunkter och klagomål
 • Tydligt arbetssätt vid orosanmälningar

Svagheter

 • Öppenvården inte synliggjord i självskattningen
 • Oklar hemsjukvård. Snarare hjälp till egenvård
 • Skyltning otydlig och inte barnanpassad
 • Vårdplan och journalutlämning beskrivs inte i riktlinje
 • Övergripande plan för barnets rätt saknas
 • Barnpsykolog saknas
 • Kurator har snävt uppdrag
 • Brister i dokumentation om arbetssätt, tex enskilda samtal, narkos-förberedelse, tolk, patientönskemål
 • Saknas struktur för bedömning av barnets bästa.

Rekommendationer

 • Vuxenvård där barn vårdas bjuds in till lekterapin
 • Förberedelsematerial digitalt tillgänglig, tex 1177
 • Beslut om lokala ombud för barnrätt, tex piloter
 • Inventera barnanpassningen i vänt- och behandlingsrum
 • Samordna rutiner för sexualbrott och journalåtkomst
 • Bjuda in barn / anhöriga i fler beslutsprocesser
 • Bättre struktur för patient-involvering
 • Tydlighet kring tolkar
 • Rollen oklar för barnrättspiloterna i barnanpassningen
 • ”Barnets bästa” är mer än ”barnets åsikt”
 • Hänsyn till äldre barns behov i sjukhusets miljöer.
 • Tydligare rutin för sjukhusundervisningen vid dagvård

Granskningar under pandemin

Barnsjukvården i Kalmar och Växjö har fortsatt jobba under hösten – trots egna och samhällets utmaningar med Covid. De har gjort självskattningar av egna verksamheterna och nu skickat över dem till varandra.

I början av december kommer Växjö att göra en första digital granskning av Kalmar. Veckan efter är det Kalmars tur att granska Växjö.

Vi vet inte hur det kommer att gå att göra delar av granskningarna digitalt men vi vill försöka. När de är klara ska de planera för vad som behöver göras vid fysiska granskningar, genom att besöka varandra. Besöken kan dock dröja.

“Bästa uppnåeliga hälsa”

En ny bok går till botten med hur vi kan arbeta med artikel 24 i barnkonventionen.

Som återkommande exempel i boken jämförs med vad som står i Nobab standard och kriterierna i Barnanpassad Vård.

Punkt 1 i barnkonventionens artikel 24 lyder:

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

Läs mer om boken på Rättighetsfokus hemsida.

Artikel om Barnanpassad Vård

Tidskriften Barnbladet har i sitt nummer 5 en fin artikel om hur processen “Barnanpassad Vård” fungerar. Det är Riksföreningen för barnsjuksköterskor som driver tidskriften och de är en av vårt nätverks partners.

Projektledarna från Sörmland och Gävleborg beskriver ingående hur de tänkt och arbetat med Barnanpassad Vård. För er som vill veta hur vår modell fungerar är detta en utmärkt introduktion. Mer info om nätverket och modellen hittar du här på hemsidan – klicka runt i menyn tex Bakgrund och på sidan om Granskning.

Projektledarna Anna Styf (Gävleborg) och Katarina Adolfsson (Gävleborg) har skrivit artikeln och du kan läsa den här som PDF.

Höst-nytt om barnanpassad

Barnanpassad Vård har inte gått i ide under Covid-året 2020, men farten är lite inbromsad.

Först och främst – under våren genomförde barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland sina granskningar och rapporter. De har arbetat både hårt och noggrant och nätverkets arbetsgrupp beslutade godkänna dem. Verksamheterna har nu en fin bas genom sitt hårda arbete, men också många konkreta rekommendationer från sin egen självskattning, den kollegiala verksamheten och nätverkets arbetsgrupp. Läs mer här.

Pågående processer inom barnsjukvård

 • Kalmar och Växjö är näst på tur att granska varandra, kanske redan i år. Arbetsgruppen följer deras arbete.
 • Norrköping och Jönköping är på god väg och planerar granskning under våren 2021.
 • Västervik och Visby har börjat arbeta med kriterierna, bilda arbetsgrupp och utsett kontaktperson. 

Ytterligare flera kliniker har påbörjat sitt arbete på olika sätt. Vi hoppas att 2021 blir ett starkt år för barnanpassad vård.

===

Tveka inte att kontakta nätverkets arbetsgrupp om ni vill veta mer. Mejla enklast till info@barnanpassadvard.se

 • Ann Elmqvist Fridh – enhetschef, Skånes universitetssjukhus
 • Johan Kaarme – barnläkare, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
 • Ylva Thernström Blomqvist – barnsjuksköterska, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
 • Martin Price – barnrättsombud, Barnombudet Uppsala län

Tips och semester

Nu kommer arbetsgruppen för barnanpassad vård ta semester fram till mitten av augusti.

Vi har nu publicerat en sida med “tips och vägledning”. Där finns tankar vi vill dela med oss, utifrån kriterierna. Mejla oss gärna önskemål om vad som saknas eller dela med er av era egna goda råd.

Uppdatering – verksamheter och partners

Våren 2020 har medfört paus i mycket förbättringsarbete. Det flesta i nätverket har pausat den grundliga självskattningen och kollegiala granskningen.

Partners finns samlade på denna sida.

Deltagande barnkliniker i nätverket:

 • Kalmar – Växjö (arbete pågår)
 • Norrköping – Jönköping (paus)
 • Västervik – Visby (paus)
 • Uppsala /barnop, biva – Lund /biva (paus)
 • Uppsala – Lund/Malmö (paus)

Godkända barnkliniker:

Barnkliniker som är i kontakt med nätverket för uppstart:

 • Västerås – Karlstad
 • barnklinikerna Örebro, Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Stockholm /astrid lindgren
 • Uppsala /plastik, käk

Godkända verksamheter !

Nätverket har nu sina två första godkända verksamheter.

Gävleborgs samt Sörmlands barn- och ungdomssjukvård

Stora varma gratulationer. De har under ett år arbetat med förbättringsarbete genom självskattning av sin egen verksamhet och granskning av varandras. Som grund har de använt nätverkets kriterier och modell.

Att bli godkänd i nätverket är hedersamt och gör dem till föregångare till de dussinet andra sjukvårdsverksamheter som idag arbetar med kriterierna för barnanpassning. I nätverkets modell är det verksamheterna själva som analyserar sin verksamhet där också patienter, föräldrar och medarbetare kommer till tals. Förbättringar genomförs och beskrivs och därefter granskar verksamheterna varandra kollegialt och skriver varsin slutrapport. Arbetsgruppen följer arbetet, deltar vid granskningarna samt fattar beslut om eventuellt godkännande. Allt arbete från arbetsgruppens sida är ideellt.

Gävleborg och Sörmland har båda uppmärksammat många styrkor hos varandra, men också flera områden som kräver förbättring. Några av förbättringarna är inte genomförda vid detta godkännande, men arbetsgruppen har ändå beslutat att godkänna dem i sin helhet, med några tidsatta reservationer.

 

 

 

Såväl slutrapporter som reservationer förblir internt material mellan verksamheterna och arbetsgruppen. Det är förtroliga och ambitiöst formulerade dokument som är en produkt av mycket dialog och arbete. För verksamheter som anmält sig till nätverket för att arbeta med kriterierna kan arbetsgruppen vid utbildningar berätta om enskilda goda exempel i hur Gävleborg och Sörmland uppfyller kriterierna samt i hur de genomfört skattning och granskning. Nätverket ska på hemsidan under hösten visa upp exempel på godkända rutiner, arbetssätt och annat inspirerande.

Corona pausar processerna inom Nätverket

Hej alla, vi har under våren haft kontakt med många som ingår i nätverket och arbetar med kriterier och modell för granskning. I arbetsgruppen har vi fortsatt kontakt och respekterar alla de som nu väljer att pausa sitt arbete med kriterier och granskning.

De flesta verksamheter planerar starta upp arbetet igen under hösten.

Barnanpassning behövs alltid och kanske i synnerhet nu under kris där många prioriteringar behövs. Ni som läser detta har höga ambitioner kring barnets rätt. Vi uppmanar er att bidra till att ni och era kollegor även under krisen “särskilt beaktar barnets bästa” som sjukvårdens lagar och barnkonventionen kräver av oss.