“Bästa uppnåeliga hälsa”

En ny bok går till botten med hur vi kan arbeta med artikel 24 i barnkonventionen.

Som återkommande exempel i boken jämförs med vad som står i Nobab standard och kriterierna i Barnanpassad Vård.

Punkt 1 i barnkonventionens artikel 24 lyder:

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

Läs mer om boken på Rättighetsfokus hemsida.

Artikel om Barnanpassad Vård

Tidskriften Barnbladet har i sitt nummer 5 en fin artikel om hur processen “Barnanpassad Vård” fungerar. Det är Riksföreningen för barnsjuksköterskor som driver tidskriften och de är en av vårt nätverks partners.

Projektledarna från Sörmland och Gävleborg beskriver ingående hur de tänkt och arbetat med Barnanpassad Vård. För er som vill veta hur vår modell fungerar är detta en utmärkt introduktion. Mer info om nätverket och modellen hittar du här på hemsidan – klicka runt i menyn tex Bakgrund och på sidan om Granskning.

Projektledarna Anna Styf (Gävleborg) och Katarina Adolfsson (Gävleborg) har skrivit artikeln och du kan läsa den här som PDF.

Höst-nytt om barnanpassad

Barnanpassad Vård har inte gått i ide under Covid-året 2020, men farten är lite inbromsad.

Först och främst – under våren genomförde barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland sina granskningar och rapporter. De har arbetat både hårt och noggrant och nätverkets arbetsgrupp beslutade godkänna dem. Verksamheterna har nu en fin bas genom sitt hårda arbete, men också många konkreta rekommendationer från sin egen självskattning, den kollegiala verksamheten och nätverkets arbetsgrupp. Läs mer här.

Pågående processer inom barnsjukvård

 • Kalmar och Växjö är näst på tur att granska varandra, kanske redan i år. Arbetsgruppen följer deras arbete.
 • Norrköping och Jönköping är på god väg och planerar granskning under våren 2021.
 • Västervik och Visby har börjat arbeta med kriterierna, bilda arbetsgrupp och utsett kontaktperson. 

Ytterligare flera kliniker har påbörjat sitt arbete på olika sätt. Vi hoppas att 2021 blir ett starkt år för barnanpassad vård.

===

Tveka inte att kontakta nätverkets arbetsgrupp om ni vill veta mer. Mejla enklast till info@barnanpassadvard.se

 • Ann Elmqvist Fridh – enhetschef, Skånes universitetssjukhus
 • Johan Kaarme – barnläkare, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
 • Ylva Thernström Blomqvist – barnsjuksköterska, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
 • Martin Price – barnrättsombud, Barnombudet Uppsala län

Tips och semester

Nu kommer arbetsgruppen för barnanpassad vård ta semester fram till mitten av augusti.

Vi har nu publicerat en sida med “tips och vägledning”. Där finns tankar vi vill dela med oss, utifrån kriterierna. Mejla oss gärna önskemål om vad som saknas eller dela med er av era egna goda råd.

Uppdatering – verksamheter och partners

Våren 2020 har medfört paus i mycket förbättringsarbete. Det flesta i nätverket har pausat den grundliga självskattningen och kollegiala granskningen.

Partners finns samlade på denna sida.

Deltagande barnkliniker i nätverket:

 • Kalmar – Växjö (arbete pågår)
 • Norrköping – Jönköping (paus)
 • Västervik – Visby (paus)
 • Uppsala /barnop, biva – Lund /biva (paus)
 • Uppsala – Lund/Malmö (paus)

Godkända barnkliniker:

Barnkliniker som är i kontakt med nätverket för uppstart:

 • Västerås – Karlstad
 • barnklinikerna Örebro, Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Stockholm /astrid lindgren
 • Uppsala /plastik, käk

Godkända verksamheter !

Nätverket har nu sina två första godkända verksamheter.

Gävleborgs samt Sörmlands barn- och ungdomssjukvård

Stora varma gratulationer. De har under ett år arbetat med förbättringsarbete genom självskattning av sin egen verksamhet och granskning av varandras. Som grund har de använt nätverkets kriterier och modell.

Att bli godkänd i nätverket är hedersamt och gör dem till föregångare till de dussinet andra sjukvårdsverksamheter som idag arbetar med kriterierna för barnanpassning. I nätverkets modell är det verksamheterna själva som analyserar sin verksamhet där också patienter, föräldrar och medarbetare kommer till tals. Förbättringar genomförs och beskrivs och därefter granskar verksamheterna varandra kollegialt och skriver varsin slutrapport. Arbetsgruppen följer arbetet, deltar vid granskningarna samt fattar beslut om eventuellt godkännande. Allt arbete från arbetsgruppens sida är ideellt.

Gävleborg och Sörmland har båda uppmärksammat många styrkor hos varandra, men också flera områden som kräver förbättring. Några av förbättringarna är inte genomförda vid detta godkännande, men arbetsgruppen har ändå beslutat att godkänna dem i sin helhet, med några tidsatta reservationer.

 

 

 

Såväl slutrapporter som reservationer förblir internt material mellan verksamheterna och arbetsgruppen. Det är förtroliga och ambitiöst formulerade dokument som är en produkt av mycket dialog och arbete. För verksamheter som anmält sig till nätverket för att arbeta med kriterierna kan arbetsgruppen vid utbildningar berätta om enskilda goda exempel i hur Gävleborg och Sörmland uppfyller kriterierna samt i hur de genomfört skattning och granskning. Nätverket ska på hemsidan under hösten visa upp exempel på godkända rutiner, arbetssätt och annat inspirerande.

Corona pausar processerna inom Nätverket

Hej alla, vi har under våren haft kontakt med många som ingår i nätverket och arbetar med kriterier och modell för granskning. I arbetsgruppen har vi fortsatt kontakt och respekterar alla de som nu väljer att pausa sitt arbete med kriterier och granskning.

De flesta verksamheter planerar starta upp arbetet igen under hösten.

Barnanpassning behövs alltid och kanske i synnerhet nu under kris där många prioriteringar behövs. Ni som läser detta har höga ambitioner kring barnets rätt. Vi uppmanar er att bidra till att ni och era kollegor även under krisen “särskilt beaktar barnets bästa” som sjukvårdens lagar och barnkonventionen kräver av oss.

Nya versioner publicerade!

Under hela hösten 2019 har arbetsgruppen uppdaterat nätverkets dokument. Nu är det mesta uppe!

 • KRITERIERNA är viktigaste dokumentet. 67 kriterier varav 42 är obligatoriska.
 • BEGREPP och definitioner. Arbetsgruppens “ordlista”.
 • RUTIN beskriver hur granskningen går till och hur den förbereds.
 • SJÄLVSKATTNING är en mall ni fyller i för att se hur ni möter kriterierna.
 • RAPPORT är ett förkortat exempel på hur en granskningsrapport kan se ut.

Sedan tidigare finns dokument om

 • FRÅGOR BARN tips och exempel på hur ni kan inhämta åsikter om verksamheten från barn, unga och föräldrar. Uppdateras våren 2020.
 • FRÅGOR CHEFER är exempel på frågor som en granskare kan vilja ställa till chefer. Uppdateras våren 2020.
 • obs de exempel på frågor vi tidigare hade till medarbetare, har vi tagit bort.

Ni som redan börjat självskattning får gärna läsa kriterierna noga och se om ni behöver ändra på något. Läs särskilt de kriterierna som blivit obligatoriska. Er kontaktperson i arbetsgruppen kan ge råd om hur ni kan gå vidare med det ni påbörjat, eller behöver anpassa. Arbetsgruppen vill veta vilka som vill vara med, och hjälper till i att para ihop er med en kollegial verksamhet. Mejla oss kopia på beslut i er ledningsgrupp om deltagande.

Ni som vill vara med läser dokument RUTIN noga och tar sedan kontakt med arbetsgruppen info@barnanpassadvard.se

Arbetsgruppen vill tacka barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland för en fantastisk insats under hösten 2019. De har gjort en gedigen självskattning och kollegial granskning. De har löpande haft dialog med arbetsgruppen och vi har lärt av varandra. Deras rapporter om varandra kommer att delas senare, i lämpligt förkortat format. Såvitt arbetsgruppen kan se nu kommer båda att bli godkända vilket gör dem först i Sverige!

Vad är och “barnanpassad vård” och vilka är med?

Syftet med processen är att utvärdera hur barnanpassad en sjukvårdsverksamhet är. Modellen innebär att deltagande verksamheter använder sig av självskattning, kollegial granskning och patientenkäter/intervjuer. Målet är ökad barnanpassning i sjukvården genom att deltagande verksamheter får kunskap, insikt och inspiration att genomföra förbättringar.

Arbetsgruppen publicerar snart reviderade kriterier och modell för självskattning och kollegial granskning. Vi berättar också snart mer om hur granskningarna gick i Gävleborg och Sörmland.

Verksamheter som är med och bestämt sig:

 • Sörmland – Gävleborg
 • Norrköping – Jönköping
 • Kalmar – Växjö
 • Västervik – Visby
 • Barnoperation/Barnintensiv Akademiska – antagligen motsvarande i Lund
 • Barnkliniken Akademiska Uppsala – Barnkliniken SUS Lund/Malmö

Övriga intresserade:

 • Västerås och Örebro barnkliniker
 • Plastik & Käkkirurgi Akademiska
 • samt barnklinikerna i Kristianstad, Helsingborg och Ystad

Vi ska ha workshop på Barnveckan

Barnveckan är den nationella årliga samlingen för läkare och sjuksköterskor inom barnsjukvård.

2018 lanserades nätverket på just barnveckan, och vi är så glada att få komma tillbaka och berätta om hur det gått!

Veckan arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. De är också två av nätverkets samarbetspartners.

Vår workshop blir torsdag 2 april kl 13.15 i Växjö.